" /> منبع تغذیه LRS-350-5 خروجی 5 ولت 60 آمپر • منبع تغذیه مین ول ایران