" /> منبع تغذیه LRS-350-24 خروجی 24 ولت 14.6 آمپر • منبع تغذیه مین ول ایران