" /> منبع تغذیه LRS-350-36 خروجی 36 ولت 9.7 آمپر • منبع تغذیه مین ول ایران