" /> منبع تغذیه LRS-350-3.3 خروجی 3.3 ولت 60 آمپر • منبع تغذیه مین ول ایران