" /> منبع تغذیه LRS-350-48 خروجی 48 ولت 7.3 آمپر • منبع تغذیه مین ول ایران