" /> منبع تغذیه LRS-350-15 خروجی 15 ولت 23.2 آمپر • منبع تغذیه مین ول ایران