" /> منبع تغذیه LRS-350-4.2 خروجی 4.2 ولت 60 آمپر • منبع تغذیه مین ول ایران