لیست سری های خانواده XLG

فناوری کنترل شدت نور وات ولتاژ خروجی سری
کنترل 3 در 1 20 W 32.4 ~ 54 V XLG-20-L
XLG-20-L-B
25.2 ~42 V XLG-20-M
XLG-20-M-B
18 ~ 30 C XLG-20-H
XLG-20-H-B
25 W 22 ~ 54 v XLG-25-A
XLG-25-AB
50 W 22 ~ 54 v XLG-50-A
XLG-50-AB
75 W 8.4 ~ 12 v XLG-75-L
XLG-75-L-A
XLG-75-L-AB
16.8 ~ 24 V XLG-75-H
XLG-75-H-A
XLG-75-H-AB
100 W 8.4 ~ 12 v XLG-100-L
XLG-100-L-A
XLG-100-L-AB
16.8 ~ 24 V XLG-100-H
XLG-100-H-A
XLG-100-H-AB
150 W 8.4 ~ 12 V XLG-150-L
XLG-150-L-A
XLG-150-L-AB
16.8 ~ 24 V XLG-150-H
XLG-150-H-A
XLG-150-H-AB
200 W 8.4~ 12V XLG-200-L
XLG-200-L-A
XLG-200-L-AB
16.8~ 24V XLG-200-H
XLG-200-H-A
XLG-200-H-AB
240 W 16.8~ 24V XLG-240-L
XLG-240-L-A
XLG-240-L-AB
XLG-240-L-ABV
90 ~171V XLG-240-M
XLG-240-M-A
XLG-240-M-AB
XLG-240-M-ABV
27 ~ 56V XLG-240-H
XLG-240-H-A
XLG-240-H-AB
XLG-240-H-ABV
48V (adjustable 43.2~52.8V) XLG-240-48-ABV
320 W 150~300V XLG-320-L
XLG-320-L-A
XLG-320-L-AB
XLG-320-L-ABV
74 ~ 148V XLG-320-M
XLG-320-M-A
XLG-320-M-AB
XLG-320-M-ABV
30 ~ 56V XLG-320-H
XLG-320-H-A
XLG-320-H-AB
XLG-320-H-ABV
NC XLG-320-V
XLG-320-V-A
XLG-320-V-AB
XLG-320-V-ABV
48V(Adjustable 43.2~52.8V) XLG-320-48-ABV
فناوری DALI-2 50 W 60 ~ 142V XLG-50-L-DA2
27 ~ 56V XLG-50-H-DA2
75 W 53 ~ 107V XLG-75-L-DA2
27 ~ 56V XLG-75-H-DA2
100 W 71 ~142V XLG-100-L-DA2
27 ~ 56V XLG-100-H-DA2
150 W 120 ~214V XLG-150-L-DA2
XLG-150-L-DA2-A
60 ~ 107V XLG-150-M-DA2
XLG-150-M-DA2-A
27 ~ 56V XLG-150-H-DA2
XLG-150-H-DA2-A
200 W 142 ~285V XLG-200-L-DA2
XLG-200-L-DA2-A
27 ~ 56V XLG-200-H-DA2
XLG-200-H-DA2-A
240 W 178 ~342V XLG-240-L-DA2
XLG-240-L-DA2-A
90 ~ 171V XLG-240-M-DA
XLG-240-M-DA-2
27 ~ 56V XLG-240-H-DA2
XLG-240-H-DA2-A
320 W 150 ~300V XLG-320-L-DA2
XLG-320-L-DA2-A
74 ~ 148V XLG-320-M-DA
XLG-320-M-DA-2
30 ~ 56V XLG-320-H-DA2
XLG-320-H-DA2-A