لیست سری های خانواده XLG

فناوری کنترل شدت نورواتولتاژ خروجیسری
کنترل 3 در 120 W32.4 ~ 54 VXLG-20-L
XLG-20-L-B
25.2 ~42 VXLG-20-M
XLG-20-M-B
18 ~ 30 CXLG-20-H
XLG-20-H-B
25 W22 ~ 54 vXLG-25-A
XLG-25-AB
50 W22 ~ 54 vXLG-50-A
XLG-50-AB
75 W8.4 ~ 12 vXLG-75-L
XLG-75-L-A
XLG-75-L-AB
16.8 ~ 24 VXLG-75-H
XLG-75-H-A
XLG-75-H-AB
100 W8.4 ~ 12 vXLG-100-L
XLG-100-L-A
XLG-100-L-AB
16.8 ~ 24 VXLG-100-H
XLG-100-H-A
XLG-100-H-AB
150 W8.4 ~ 12 VXLG-150-L
XLG-150-L-A
XLG-150-L-AB
16.8 ~ 24 VXLG-150-H
XLG-150-H-A
XLG-150-H-AB
200 W8.4~ 12VXLG-200-L
XLG-200-L-A
XLG-200-L-AB
16.8~ 24VXLG-200-H
XLG-200-H-A
XLG-200-H-AB
240 W16.8~ 24VXLG-240-L
XLG-240-L-A
XLG-240-L-AB
XLG-240-L-ABV
90 ~171VXLG-240-M
XLG-240-M-A
XLG-240-M-AB
XLG-240-M-ABV
27 ~ 56VXLG-240-H
XLG-240-H-A
XLG-240-H-AB
XLG-240-H-ABV
48V (adjustable 43.2~52.8V)XLG-240-48-ABV
320 W150~300VXLG-320-L
XLG-320-L-A
XLG-320-L-AB
XLG-320-L-ABV
74 ~ 148VXLG-320-M
XLG-320-M-A
XLG-320-M-AB
XLG-320-M-ABV
30 ~ 56VXLG-320-H
XLG-320-H-A
XLG-320-H-AB
XLG-320-H-ABV
NCXLG-320-V
XLG-320-V-A
XLG-320-V-AB
XLG-320-V-ABV
48V(Adjustable 43.2~52.8V)XLG-320-48-ABV
فناوری DALI-250 W60 ~ 142VXLG-50-L-DA2
27 ~ 56VXLG-50-H-DA2
75 W53 ~ 107VXLG-75-L-DA2
27 ~ 56VXLG-75-H-DA2
100 W71 ~142VXLG-100-L-DA2
27 ~ 56VXLG-100-H-DA2
150 W120 ~214VXLG-150-L-DA2
XLG-150-L-DA2-A
60 ~ 107VXLG-150-M-DA2
XLG-150-M-DA2-A
27 ~ 56VXLG-150-H-DA2
XLG-150-H-DA2-A
200 W142 ~285VXLG-200-L-DA2
XLG-200-L-DA2-A
27 ~ 56VXLG-200-H-DA2
XLG-200-H-DA2-A
240 W178 ~342VXLG-240-L-DA2
XLG-240-L-DA2-A
90 ~ 171VXLG-240-M-DA
XLG-240-M-DA-2
27 ~ 56VXLG-240-H-DA2
XLG-240-H-DA2-A
320 W150 ~300VXLG-320-L-DA2
XLG-320-L-DA2-A
74 ~ 148VXLG-320-M-DA
XLG-320-M-DA-2
30 ~ 56VXLG-320-H-DA2
XLG-320-H-DA2-A