منبع تغذیه کف خواب Enclosed

منبع تغذیه کف خواب Enclosed

این سری از منبع تغذیه‌ها قادرند با توجه به تعداد خروجی, سطوح مختلف ولتاژ را به طور همزمان پشتیبانی کنند.

تک خروجی      دو خروجی

سه خروجی     چهار خروجی