یادداشت‌های کاربردی

فروشگاه مین ول ایران

کامل ترین راه حل ها برای منبع تغذیه
متناسب برای تمامی نیاز های شما

Introduction and application of KNX Data Secure main photo - یادداشت‌های کاربردی -  -

معرفی و کاربرد امنیت اطلاعات در پروتکل KNX

/
با توجه به رشد ارتباطات و افزایش مسائل هک به همراه آن, نیاز داریم تا اتوماسیون سازی های مسکونی مثل خانه هوشمند و یا صنعتی, تمرکز بیشتری روی مسائل امنیت داده و اطلاعات سیستم را نسبت به قبل داشته باشیم. در این مقاله به بررسی پروتکل توسعه داده شده KNX Secure میپردازیم...
Introduction and application of KNX Data Secure main photo - یادداشت‌های کاربردی -  -

معرفی و کاربرد امنیت اطلاعات در پروتکل KNX

/
با توجه به رشد ارتباطات و افزایش مسائل هک به همراه آن, نیاز داریم تا اتوماسیون سازی های مسکونی مثل خانه هوشمند و یا صنعتی, تمرکز بیشتری روی مسائل امنیت داده و اطلاعات سیستم را نسبت به قبل داشته باشیم. در این مقاله به بررسی پروتکل توسعه داده شده KNX Secure میپردازیم...
Introduction and application of KNX Data Secure main photo - یادداشت‌های کاربردی -  -

معرفی و کاربرد امنیت اطلاعات در پروتکل KNX

/
با توجه به رشد ارتباطات و افزایش مسائل هک به همراه آن, نیاز داریم تا اتوماسیون سازی های مسکونی مثل خانه هوشمند و یا صنعتی, تمرکز بیشتری روی مسائل امنیت داده و اطلاعات سیستم را نسبت به قبل داشته باشیم. در این مقاله به بررسی پروتکل توسعه داده شده KNX Secure میپردازیم...